สิทธิ์ของ นศท.

นักศึกษาที่เรียนรักษาดินแดน จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

การแต่งเครื่องแบบ บุคคลที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง ประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หลังจากได้รับการฝึกวิชาทหารไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2521

ได้รับยกเว้นการตรวจเลือกทหาร

ลดวันรับราชการทหาร และการเพิ่มคะแนนพิเศษ ได้รับยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำในยามปกติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

http://bueds.bu.ac.th/img_ssw/RD12_tab.gif

เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร

จะได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศตามหลักสูตร กห. ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2538

การขอรับหนังสือสำคัญประจำตัว

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับหนังสือสำคัญประจำตัววิทยฐานะการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 จากศูนย์การกำลังสำรองหรือศูนย์ฝึกวิชาทหาร และสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย จะได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (สด.8) โดยนำหนังสือสำคัญประจำตัววิทยฐานะไปติดต่อขอรับที่สัสดีอำเภอ/เขตตามภูมิลำเนาทหารที่ลงชื่อเป็นทหารกองเกินไว้

ข้อผูกพันต่อทางราชการ

 

เมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร การฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3หรือชั้นปีที่ 5 แล้วจะต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารทดลองความพรั่งพร้อม หรือการระดมพลตามที่ทางราชการได้มีหมายเรียกพล หรือด้วยวิธีใดให้ไปรับราชการทหารดังกล่าวมีกำหนดเวลา 10 ปี ตามระบบควบคุมกำลังสำรองนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และเมื่อถูกเรียกพลให้ถือว่าเป็นปีแรกตามเงื่อนไขที่ผูกพัน หากหลีกเลี่ยง ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 46,47