การฝึกรักษาดินแดน

การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกชดเชย

นักศึกษาวิชาทหารต้องเข้ารับการฝึกครบ 80 ชั่วโมง (20 สัปดาห์) (ร้อยละ 100) ไม่ให้สิทธิในการขาดฝึกได้ 4 ครั้ง (16 ชั่วโมง) เหมือนที่ผ่านมา (หากนักศึกษาวิชาทหาร มีเหตุจำเป็นขาดการฝึกต้องมีเอกสารการขาดฝึก เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารที่แสดงว่ามีเหตุจำเป็นต้องขาดการฝึกแนบมาพร้อมกับใบแจ้งการขาด ฝึกส่งให้ครูฝึกประจำกองร้อยโดยเร็ว มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน และจะต้องเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบตามจำนวนที่ขาดการฝึก (รายละเอียดศูนย์การกำลังสำรองได้แจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบในวันปฐมนิเทศแล้ว)

          • การฝึกชดเชยให้ฝึกที่โรงเรียนรักษาดินแดนกําหนด

          • นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องลาหรือขาดเกิน 16 ชั่วโมง โดยเป็นผู้แทนหรือเข้าร่วมโครงการที่ นรด.กำหนด (8 โครงการ) ให้สถานศึกษาวิชาทหารยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานประกอบให้ รร.รด.ศสร.เป็นผู้พิจารณาให้ ฝึกชดเชย

          • นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องลาหรือขาดเกิน 16 ชั่วโมง ที่เป็นเหตุสุดวิสัยให้สถานศึกษาวิชาทหาร ยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานประกอบให้ ผบ.นรด.(ผ่าน รร.รด.ศสร.) เป็นผู้พิจารณาให้ฝึกชดเชย

          • นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุญาตลาถูกต้อง มีใบแจ้งการขาดฝึกไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

นศท.ที่ขาดโดยไม่มีใบแจ้งการขาดฝึก ให้ตัดคะแนนความประพฤติดังนี้

          • ขาดครั้งแรก ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน

          • ขาดครั้งที่สอง ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 30 คะแนน)

          • ขาดครั้งที่สาม ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 45 คะแนน)

          • ขาดครั้งที่สี่ ตัดคะแนนความประพฤติ 15 คะแนน (รวม 60 คะแนน)

          • หาก นศท.ขาดโดยไม่มีใบแจ้งการขาดฝึก รวม 4 ครั้ง จะโดยตัดคะแนนความประพฤติ รวม 60 คะแนน ทำให้มีคะแนนความประพฤติรวมต่ำกว่า 50 คะแนน ต้องหมดสิทธิสอบ

การสอบ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบของ นศท. (1,000 คะแนน)

          1. คะแนนภาคทฤษฎี 540 คะแนน แบ่งเป็น

               • สอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) 240 คะแนน

               • สอบท้ายวิชา 180 คะแนน

               • ความขยันหมั่นเพียร 60 คะแนน

               • กิจกรรมพิเศษ 60 คะแนน

          2. การสอบภาคปฏิบัติ 60 คะแนน

          3. การยิงปืน 50 คะแนน

          4. การฝึกภาคสนาม 350 คะแนน

รวม 1,000 คะแนน

การสอบภาคปฏิบัติ

นศท.ทุกชั้นปีต้องเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติในวันที่กำหนด

การสอบภาคทฤษฎี

นศท. แต่ละชั้นปี จะต้องได้คะแนนรวมจากการสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (120 คะแนน) จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม หากมีคะแนนการสอบภาคทฤษฎีต่ำกว่าร้อยละ 50 ต้องทำการสอบซ่อม และต้องมีผลคะแนนสอบซ่อมผ่านตามเกณฑ์ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกภาคสนาม

การฝึกภาคสนาม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกภาคสนาม

               • มีเวลาเข้ารับการฝึกภาคปกติครบ ๘๐ ชั่วโมง

               • ผ่านการสอบภาคปฏิบัติและทฤษฎี

               • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ชายน้อยกว่า 35 กก./ตารางเมตร หญิงน้อยกว่า 30 กก./ตารางเมตร และ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

http://bueds.bu.ac.th/img_ssw/RD14_tab.gif

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันให้ นศท.เรียนชดเชย กรณีเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้

           1. โครงการเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์การต่างๆ

           2. โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

           3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิควิชาการ และมาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

           4. โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ (GAT/PAT) และการสอบตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการแข่งขันการตอบปัญหาทางการศึกษาระดับชาติ

           5. โครงการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ

           6. โครงการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)

           7. การเป็นผู้แทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ และกีฬาแห่งชาติ หรือตัวแทนร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ

หมายเหตุ ต้องมีหนังสือจากสถานศึกษาวิชาทหารพร้อมหลักฐานการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว