ขึ้นทะเบียนและการนำปลด

ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 กำหนดให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่หนึ่งโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ นศท. ชั้นปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งจะดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ตามวัน เวลา ที่ศูนย์การกำลังสำรองจะกำหนดภายหลัง โดยจัดเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังนี้

1. หนังสือรับรองของสถานศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4. รูปถ่ายแต่งกายเครื่องแบบ นศท.หน้าตรงไม่สวมหมวก ขาวดำ ขนาด 3×4 ซม. หรือขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

5. ไปรษณียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับผู้สอบตกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ให้แจ้งรับหลักฐานการขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนคืนที่กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

 

หมายเหตุ : ผู้ที่สำเร็จวิชาทหารปีการศึกษา 2555 ถ้าสำเร็จวิชาชีพตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปให้นำสำเนาใบ รบ. หรือประกาศนียบัตร ส่งที่กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อดำเนินการต่อไป