ขอผ่อนผัน รอรับสิทธิ์

กรณี นักศึกษาวิชาทหารเรียนวิชาทหารสูงกว่าชั้นเรียนสามัญจะต้องทำเรื่องขอรอรับสิทธิ์ เช่น นาย ก.เรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 1 และเรียนจบ รด.ปี 4 แล้ว นาย ก. สอบเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และประสงค์ จะขอเรียน รด.ปี 5 ต่อ ลักษณะนี้ย่อมทำให้ได้เพราะชั้นปีของวิชาทหารสูงกว่าชั้นเรียนสามัญ จะต้องขอรอรับสิทธิ์ไว้เรียน รด.ปี 5 ในปีการศึกษาปีถัดไป คือ ปีที่ นาย ก. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา หรือกรณีมารายงานตัวไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

กรณีขอผ่อนผัน ได้แก่ผู้มีโอกาสเรียนแต่เรียนไม่ได้ เช่น ร่างกายไม่ได้ขนาด ไม่ผ่านการตรวจโรคของแพทย์จากกองอำนวยการรับสมัคร เจ็บป่วยหรือได้รับทุนการศึกษาไปต่างประเทศ ฯลฯ

หลักฐานที่ต้องใช้คือ ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

บัตรประจำตัว นศท. ผู้ที่มีบัตรประจำตัว นศท. อยู่แล้วแต่ชำรุดสูญหาย หรืออาจไม่เคยมีบัตรประจำตัวอยู่เดิม หรือโอนย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น และ นศท.ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการทำบัตรใหม่ในวันสมัครและรายงานตัว ถ้าทำหลังจากวันดังกล่าวสามารถทำได้ที่กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง โดยเสียค่าทำบัตร คนละ 30 บาท


การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกของนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร(ชาย) ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 ที่มีอายุครบ 20 ปีปริบูรณ์ทุกคน หรือผู้ที่อายุผ่านการตรวจ เลือกแล้ว ซึ่งได้ย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น ต้องมาทำการขอยกเว้นการตรวจเลือก ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด
          หลักฐานที่ใช้ในการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก

1. สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

2. ใบทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

3. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร จํานวน 2 ฉบับ

4. สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร(สค.35) จํานวน 3 ฉบับ

 

 

หมายเหตุ : นศท.ที่ไม่ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นฯ หรือไม่ส่งหลักฐานดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอยกเว้นฯ