สมัครเรียน รักษาดินแดน (วิชาทหาร)

การเรียนรักษาดินแดนของวิทยาลัย จะครอบคลุมทั้งนักศึกษาชายและหญิงที่จะสมัครใหม่หรือที่เรียนมาและ แล้วต้องการเรียนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการฝึกรักษาดินแดนเพื่อปลดเป็นทหารกองประจำการ และแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกหรือว่าที่ร้อยตรี โดยเตรียมเอกสารในการสมัครหรือรายงานตัวให้ครบ เพื่อยื่นให้ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาต่อไป

การสมัครเรียนรักษาดินแดนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จะเริ่มในช่วงลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสำหรับสมัครเรียน ดังนี้

การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

คุณลักษณะ

               1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย

               2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

               3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540

               4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)

               5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

http://bueds.bu.ac.th/img_ssw/RD1_tab.gif 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท

7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้วคุณสมบัติ

1. เป็นชายหรือหญิง และ มีสัญชาติไทย

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น)

3. มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนกำหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

           – นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
           – นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 25 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที


หลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1

1. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (ติดใบสมัคร และ ใบประวัติ นศท.) จำนวน 2 รูป2. ใบสมัคร (แบบ รด.1)ต้องให้ผู้ปกครองลงนามคำยินยอมจากด้วย (รับได้ในวันสมัครที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา)
3. หลักฐานการศึกษา แสดงผลสำเร็จมัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง โดยสถานศึกษาปัจจุบันรับรองคะแนนเฉลี่ยและรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ (ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา)
5. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร
6. สำเนา สด. 9 จำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะ นศท. ชาย)
7. สำเนา สด .35 จำนวน 2 ฉบับ สำหรับผู้มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะ นศท.ชาย )
8.ค่าบำรุง และทำบัตรประจำตัว จำนวน 680 บาท (ชำระเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการรับสมัครของหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนเรียบร้อยแล้ว)


การโอนย้ายเรียนจากสถานศึกษาเดิม

นศท. ที่มีสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี และต่างจังหวัด ให้เตรียมหลักฐานดังนี้

          1. ใบรับรองการฝึกวิชาทหารฉบับจริงจากสถานศึกษาเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

          2. ใบรายงานตัวสี ขาว ( แบบ รด. 2) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย (รับได้ที่วิทยาลัยฯ ในวันสมัคร)

          3. ใบ สด.9 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 ชาย)

          4. ใบทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

          5. รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบ นศท. ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          6. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

          7. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้เขียน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับ

การแต่งเครื่องแบบ นศท.

           ใช้อาร์มแขนของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา)
ชั้นปีและ เครื่องหมายจังหวัดเป็น กท ให้เรียบร้อย (ยกเว้น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย) ที่เพิ่งสมัครใหม่แต่งชุดนักศึกษา นศท. (หญิง) แต่งชุดกีฬา) ตัดผม ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. (สำหรับ ชั้นปีที่ 1 – 3 )ตัดผม ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาว ด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม. ตามระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

การเลื่อนชั้น ซ้ำชั้นเรียนโดยไม่ได้โอนย้ายสถานศึกษา

          1. ให้นศท. เขียนใบรายงานตัว ( แบบ รด. 2) ต้องให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมด้วย

          2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

          3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

          4. แต่งเครื่องแบบ นศท. ใช้อาร์มแขนของวิทยาลัยฯ และติดเครื่องหมายชั้นปี และอาร์มคำขวัญของ นศท.ให้เรียบร้อย

          5. ตัดผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 ซม. (สำหรับ ชั้นปีที่ 4และชั้นปีที่ 5 ) ตัด ผม ทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาว

ด้านหน้าไม่เกิน 5 ซม .

          6. นศท. จะต้องชำระเงินบำรุง คนละ 650 บาท เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 เท่านั้น (นศท.ชั้นปีที่ 4,5 ไม่ต้องชำระเงินบำรุง)

          7. ให้ นศท.รายงานตัวทั้งหมด 5 สถานี

 

ที่มา  http://www.nation.ac.th/ntubangna/file_load/STD0390.pdf