รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
 
S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016
 
Singapore Polytechnic ได้ให้โควต้าวิทยาลัยฯส่งนักศึกษา 2 คนเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งทางสิงคโปร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆให้
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
และให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อทำการคัดเลือก
 
 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
 
หมายเหตุ
 
1.หากนักศึกษาได้รับคัดเลือก นักศึกษาต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ภายในวันที่ 22 ก.ค.2559
 
2.หลังจากส่งใบสมัคร จะมีการสัมภาษณ์และให้นักศึกษาเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อที่กำหนดให้ เพื่อนำไปคัดเลือก เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากพอสมควร
 
3.นักศึกษาอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการตัดเสื้อสูทตราวิทยาลัยภาษาอังกฤษ(ซึ่งราคาประมาณ 2500 บาท หรืออาจยืมจากนักศึกษาที่เคยมีและเข้าร่วมโครงการใน YMAC 2015)
 
4.ใน YMAC 2015 มีการกำหนดให้นักศึกษา.แต่งชุดประจำชาติในพิธีปิด ซึ่งอาจรวมถึงปีนี้ด้วย

5.ตามกำหนดการจะตรงกั
บเวลาสอบกลางภาค ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษาจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โครงการนี้มีประโยชน์ที่ให้นั\กศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และพัr>ฒนาทักษะทางความคิด ภาษา และเป็นประสบการณ์การพบเพื่อนต่างชาติ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ
 
 
ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา
 
 

 
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร