ปรัชญา (Philosophy)

ฝ่ายบริการหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นพัฒนาระบบให้ก้าวสู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อบริการด้านศึกษา ค้นคว้า งานวิจัย ร่วมทั้งสนับสนุนหน่ายงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)
1.เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่
2.เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
4.พัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้