กฎระเบียบการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ห้ามเข้าห้องคอมพิวเตอร์ ก่อนได้รับอนุญาตจาก ครูที่ดูแลห้อง หรือครูที่กำลังสอนอยู่
ในขณะที่ห้องคอมพิวเตอร์ กำลังทำการเรียนการสอนอยู่ ห้ามนักเรียนที่ไม่ได้เรียนห้องนั้น    เข้าห้องเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาต
ห้องคอมพิวเตอร์จะไม่รับ print งานใด ๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอน
หากไม่ใช่เวลาเรียนของนักเรียน/นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าห้องคอมพิวเตอร์เองโดยเด็ดขาด
เมื่อเข้าถึงเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเข้าห้องเรียน และให้นั่งตามเลขที่
ห้ามเล่นเกมส์ หรือคำสั่งอื่นใดนอกเหนือจากคำสั่งของผู้สอน ห้ามเปิดรูปภาพ หรือ Website ที่ไม่เหมาะสม
ในกรณีที่ครูผู้สอนอนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลห้ามนักเรียนเปิดเว็บที่ไม่เหมาะสม และไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามนักเรียนทำการติดตั้งโปรแกรม หรือลงโปรแกรมใด ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เด็ดขาด

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เด็ดขาด หากพบเห็นปรับชิ้นละ 10 บาท
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวังและห้ามขีดเขียนใด ๆ ทั้งสิ้นลงในอุปกรณ์ทุกชิ้น
ห้ามนำอุปกรณ์ใดๆ ออกนอกห้องคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด
เมื่อพบปัญหาใดๆ ให้รีบแจ้งครู-อาจารย์ประจำห้องทราบทันที
ห้ามติดตั้ง หรือเคลื่อนย้ายโปรแกรมทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด
ทุกครั้งที่เลิกใช้คอมพิวเตอร์ กรุณา Shutdown เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง พร้อมจัดอุปกรณ์ต่างๆและเก้าอี้ให้เรียบร้อยตามตำแหน่งเดิม และไม่ให้อยู่ในห้องต่อ ต้องรีบออกจากห้องเรียนทันที
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะมีการบันทึกข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์อย่างละเอียด เพื่อเก็บใน ฐานข้อมูลตาม “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550”
 หากมีการฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษ โดยจะถูกตัดคะแนนการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และตัดสิทธิในการรับบริการต่อไป

ห้องคอมพิวเตอร์ ยอมให้นักเรียน/นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
1. เรียนเมื่อถึงเวลาเรียน
2. สืบค้นข้อมูลเพื่อทำรายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติม เมื่อมีห้องว่าง
3. ทำรายงาน หรือทำงานที่ค้างยังไม่ได้ทำส่งครู เมื่อมีห้องว่าง

ห้องคอมพิวเตอร์ ไม่ยอมให้นักเรียน/นักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
1. เล่นเกมส์
2. เข้า internet แต่ไม่ได้ใช้ Internet ทำงานในสิ่งที่เป็นประโยชน์
3. ดูหนัง ฟังเพลง
4. ยอมให้ใช้ได้เมื่อมีห้องว่าง หากมีการเรียนการสอน นักเรียนต้องไปใช้งานที่ห้องสมุดแทน