ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างยนต์
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คณะศิลปกรรม
สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย