ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดำเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสม สนองนโยบายและเป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วางแผนและกำหนดกรอบอัตรากำลัง หลักเกณฑ์ ระบบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบรรจุพนักงาน การวินัยพนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน และกำกับดูแลการบริหารงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของวิทยาลัย