ผลงานด้านการวิจัย

สถาบันได้จัดให้มีระบบและกลไกส่งเสริมด้านการวิจัย ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบัน มีโอกาสสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เสนอแนะแนวนโยบายเพื่อการทำวิจัยฯ จัดสรรทุนวิจัยให้กับบุคลากรของสถาบัน และติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนจากสถาบัน ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี ดร.สันทนีย์ ผาสุข