คำสั่งและประกาศ

 

เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 25/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 20/2558 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปีการศึกษา 2557
คำสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ 26/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ

 

 

ประกาศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา (ลงวันที่ 12 เมษายน 2559)


แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
(ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554)
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(ลงวันที่ 16 มกราคม 2552)
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง