ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Research Zone (2020) : Phase 151 ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงทะเบียนถึงวันที่ 24 มกราคม 2563
สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2563  (หมดเขตวันที่ 13 มกราคม 2563)
สกสว. ขอเชิญนักวิจัยเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ  (Global Partnership) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอเชิญอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาลงทะเบียนเข้าอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563  (ตลอดปีงบประมาณ 2563 ครั้งละ 36 คน)
เอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2561" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เอกสารเผยแพร่ "ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2562" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาเผยแพร่จาก สป.อว. เรื่อง "กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย"

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ : การส่งเสริมอุตสาหกรรม (S-Curve) ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563