รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 

เรื่อง ดาวน์โหลด
โครงร่างองค์การ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรธุรกิจอาหาร

หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์