รายชื่อวารสารและฐานข้อมูลงานวิจัย
เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อวารสารวิชาการที่ สมศ. รับรอง
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
ฐานข้อมูล Scimago Journal & Country Rank (SJR)
ฐานข้อมูล ISI web of knowledge
ฐานข้อมูล Scopus