อัตราค่าปรับ
  • ค่าปรับเกินกำหนดส่ง ประเภทหนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา และสื่อมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี และสื่อประกอบการเรียนการสอน) วันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม/รายการ
  • ค่าปรับ หนังสือสำรอง (Reserverd Book) วันละ 10 บาท ต่อ 1 เล่ม/รายการ