สิทธิการยืมและค่าปรับ

นักศึกษาและพนักงานของวิทยาลัย

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น
ยืมได้ 8 ชื่อเรื่อง 15 วัน
รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 7 วัน
วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน
สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน
หนังสือสำรอง (Reserverd Book)
ยืมได้ 1 ชื่อเรื่อง 1 วัน

อาจารย์ประจำ

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร
ยืมได้ 20 ชื่อเรื่อง 1 ภาคการศึกษา
วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน
สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน

อาจารย์พิเศษ

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น รายงานการวิจัย รายงานนักศึกษา เอกสาร
ยืมได้ 12 ชื่อเรื่อง 1 ภาคการศึกษา
วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน
สื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี
ยืมได้ 3 ชื่อเรื่อง 3 วัน

บุคคลภายนอก

นักเรียน อาจารย์ และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดาทุกระดับชั้น บุคลากร ในสังกัดสำนักพระราชวัง นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

หนังสือทั่วไป ตำรา นวนิยาย เรื่องสั้น
ยืมได้ 5 ชื่อเรื่อง 7 วัน
วารสารและนิตยสารฉบับเก่าล่วงเวลา และสื่อมัลติมิเดีย วีดิทัศน์ ซีดี/ดีวีดี
ยืมได้ 2 ชื่อเรื่อง 3 วัน