ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในห้องสมุด
  1. สิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ ตำรา หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำรอง  รายงานประจำปี รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานนักศึกษา จุลสาร รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์
  2. สื่อโสตทัศน์ (Audio Visual Materials) เป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความสนใจ ซึ่งห้องสมุดได้รวบรวมสื่อมัลติมีเดียมาไว้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย (ภาพยนตร์ สารคดี)  ซีดีรอมประกอบหนังสือ ดีวีดีสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
  3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ได้แก่
    1. ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด โดยการสืบค้นข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์ เรียกว่า Online Public Access Catalog หรือ OPAC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเอง
    2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ เช่น มือถือ (Moblie), แท็บเล็ต (Tablet), ไอแพด (iPad) เป็นต้น