ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องสมุด

1. แสดงบัตรประจำตัวหรือบัตรสมาชิก ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด

2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประกาศของห้องสมุด

3. นยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดตรวจหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของ เมื่อเข้าและออกจากห้องสมุด

4. ฝากกระเป๋า สิ่งของหรือสัมภาระไว้ในที่ ๆ จัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่า) หรือสามารถนำกระเป๋าเข้าไปใน ห้องสมุดได้แต่ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ตรวจกระเป๋าก่อนออกนอกห้องสมุด

5. การใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ของห้องสมุดให้ใช้ภายในสถานที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

6. ส่งคืนทรัพยากรตามวันเวลาที่กำหนด

7. ชำระค่าปรับ และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่ห้องสมุดกำหนด

8. เคารพสถานที่ สำรวมกิริยา มารยาทในการใช้บริการ อาทิเช่น ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นที่ รำคาญแก่ผู้อื่น เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วกรุณาวางไว้ที่จุดพักหนังสือ เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยเมื่อลุกจากที่นั่ง ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าห้องสมุด และไม่สูบบุหรี่ เล่นเกมส์ และการพนัน ในห้องสมุด

9. เครื่องมือสื่อสารเปิดสั่นได้แต่ไม่ควรใช้ในห้องสมุด เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อื่น

10. รักษาทรัพยากรของห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไม่ขีดเขียน ตัด ฉีก พับทำลายหนังสือเอกสารหรือ ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด หรือไม่นำทรัพยากรออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมหรือไม่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง หรือกระทำการอื่นใดให้ทรัพยากรเสียหาย ตามประกาศนี้ โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็น ความผิดตามกฎหมายอาญา หรือดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของวิทยาลัย

11. ไม่วางหนังสือเอกสารหรือสิ่งของทิ้งไว้บนที่นั่งอ่านโดยที่ตนเองไม่อยู่ในห้องสมุด หรือวางไว้ในลักษณะเป็น การจองที่นั่ง (ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเก็บหนังสือเอกสารหรือสิ่งของเหล่านั้นออก เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ ห้องสมุดคนอื่น ๆ)

12. นักศึกษาที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะถูกระงับผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ และไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะนำทรัพยากรมาคืน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี

13. อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ พนักงานของวิทยาลัย ที่มีทรัพยากรค้างส่ง จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรได้ จนกว่าจะนำทรัพยากรมาคืนหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หรือบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการต่อไป แล้วแต่กรณี

14. การนำทรัพย์สินมีค่าเข้าห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบหากทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ