บริการห้องสมุด
  ติดต่อเคาเตอร์งานบริการ Circulation ชั้น 2
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการหนังสือสำรอง
 • บริการจองหนังสือ
 • บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่
 • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
 • บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการต่ออายุหนังสือด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดด้วย Web OPAC
 • บริการมุม “ความรู้ตลาดทุน (SET Corner)”
  ติดต่อเคาน์เตอร์งานบริการ MultiMedia Services (ศูนย์การเรียนรู้) ชั้น 2
 • บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแบบกลุ่ม
 • บริการการค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
 • บริการวารสาร/นิตยสารและหนังสือพิมพ์
 • บริการสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน
 • บริการห้องชมภาพยนตร์ สารคดี แบบกลุ่มและแบบเดียว