พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางในการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรม การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหา จัดเก็บ เผยแพร่ การบำรุง และบริการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัยให้มีปริมาณและคุณภาพ
  2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้า โดยมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีคุณภาพ
  3. บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่สนับสนุนการเป็นวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  4. พัฒนาการสืบค้นสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม ผลงาน และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานและวิทยาลัยผลิต รวมทั้งจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
  5. พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และสนับสนุนการเป็นวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างบันฑิตมืออาชีพ
  6. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ