ภารกิจ

วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย รวมถึงนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนจิตรลดาทุกระดับชั้น และบุคลากรในสังกัดสำนักพระราชวัง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีทรัพยากรที่มีคุณภาพและทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัย