ความเป็นมา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้น และจัดตั้งฝ่ายวิทยทรัพยากรเป็นหน่วยงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ ที่มีคุณภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย