แบบฟอร์มต่างๆ

 

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประมวลการสอนและแผนการสอน (มคอ.3) ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
ประมวลการสอนและแผนการสอน (มคอ.4) ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
ประมวลการสอนและแผนการสอน (มคอ.6) ฉบับปรับปรุง 15 มกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ฉบับปรับปรุง 21 มิถุนายน 2559
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ฉบับปรับปรุง 16 มิถุนายน 2559
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ฉบับปรับปรุง 16 มิถุนายน 2559 (แยกตามหน่วยงาน)