คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
*คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
*การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (10 กุมภาพันธ์ 2559)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557