ทีมงานฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

         ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการดำเนินงานด้าน การบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เสนอแนวนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นเอกภาพ จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

ทีมงานฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ