CDTI Research Forum
 

 

  • กิจกรรม Student Assembly วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-14:30 น. สถาบันได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) บรรยายให้แก่นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจในหัวข้อ  "การพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ" มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความรู้กว่า 150 คน โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวถามถึงแนวทางการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Incubation Center) ของสถาบัน ซึ่งจะได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและวิธีการผลักดันการก่อตั้งศูนย์จากท่านวิทยากรต่อไป รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/YBDLZYU5V_Q

 


 

  • วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถาบันได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "NIA กับการพัฒนานวัตกรรมและ Startup"  ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน รับชมวีดีโอบันทึกการประชุมได้ที่ https://youtu.be/-jzmp3Kazdo