ความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Cooperation)

1. Leshan Vocational and Technical College 
2. Guizhou Equipment Manufacturing Vocational College
3. Guizhou Light Industry Technical College
4. Guizhou Polytechnic of Construction
5. Asian Institute of Technology
6. Swiss Students Alumni Association - Thailand
7. Maritime Silk Road Confucius Institute
8. University Mobility in Asia and the Pacific
9. Temasek Polytechnic, Singapore
10. Tianjin Sino-German University of Applied Sciences
11. Singapore Polytechnic
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ Liuzhou Railway Vocational and Technical College