แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
แบบคำขอ ก.พ.อ. 03   
แบบบันทึกข้อความการขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ   
แบบคำขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ   
แบบประเมินการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น   
แบบประเมินเอกสารการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น   
แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล)