คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ตันละมัย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข
รองอธิการบดี
เลขานุการ

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
หัวหน้างานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ
ผู้ช่วยเลขานุการ