ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒
นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วม พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละครแห่งชาติ พระนครในวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักการสังคีตกรมศิลปากร โดยมี อาจารย์เอนก อาจมังกร เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่เรา ทั้งครูในปัจจุบันและครูที่ได้ล่วงลับไป นอกจากนี้พิธีไหว้ครูยังเป็นการแสดงตน ว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง อีกทั้งยังแสดงถึงความนอบน้อม พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนจากท่านทุกประการ
รับมอบแผนการเรียนการสอน
รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ Mr. Fabian FORNI, Mrs. Caroline SCHMITT และ Mrs. Vipa SUCHINAI-BERVAS ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสส่งมอบแผนการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 พร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม ในการนี้ ดร. สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ผศ. ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ รักษาการหัวหน้าสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ อ.จิรศักดิ์ อัจฉริยะยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบแผนการเรียนการสอนด้วย งานวิจัย บริการวิชาการ และวิรัชกิจ/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel